top of page

Pirkimo taisyklės

„Auto Moto Parkas“ teikia tik kokybiškas paslaugas, todėl dovanų kuponai paprastai nėra grąžinami ir į pinigus nekeičiami. Kviečiame susipažinti su dovanų pirkimo ir naudojimo taisyklėmis:

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 1. Šių uždarosios akcinės bendrovės „Perlukas“ pirkimo–pardavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimą uždarojoje akcinėje bendrovėje „Perlukas“, juridinio asmens kodas 304392548, registracijos adresas Trakų raj., Onuškio sen., Ponykščių k., LT-21230 (toliau – Bendrovė), Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje internetinėje parduotuvėje www.AutoMotoParkas.lt/shop (toliau – Internetinė parduotuvė), užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
 

1. 2. Bendrovė platina dovanų čekius – tai vienkartinio arba daugkartinio naudojimo specialus nustatytos formos blankas, kortelė ar kita patvari laikmena su čekio informacija, kuri patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia pirkėjui teisę įsigyti "Auto Moto Parke" parduodamas prekes ar paslaugas, vadovaujantis dovanų čekių taisyklėmis.

1.3. Dovanų čekiai / kuponai - tai nustatytos pinigų "eur" sumos vertės kuponas. Kortelėje atvaizduojama pramoga yra rekomenduojma.


1. 4. Bendrovė platina daugiatipius dovanų kuponus – tai vienkartinio arba daugkartinio naudojimo kortelė su čekio informacija, kuri patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ar įsigyti siūlomas prekes.


1. 5. Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – Pirkėjai), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis Bendrovės internetinėje parduotuvėje, tiek bet paslaugų teikimo vietoje.


1. 6. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ir ištekliais Pirkėjai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas.


1. 7. Šios Taisyklės yra sandorio, kurį Pirkėjai sudaro naudodamiesi Bendrovės paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.


1. 8. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės internetinėje parduotuvėje www.AutoMotoParkas.lt/shop bei Prekybos vietose.

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
 

2. 1. Paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai paslaugai atskirai ir yra neatsiejama šių taisyklių dalis. Pirkėjai, įsigyjantys Dovanų čekius, kartu sutinka ir su visomis Dovanų čekių naudojimo Sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos Pirkėjams, įsigijusiems Dovanų čekius. Pirkėjams, nesilaikantiems Dovanų čekių naudojimo Sąlygų, Bendrovė ir/ar Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti paslaugas arba taikyti sankcijas.


2. 2. Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems Pirkėjams, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai.


2. 3. Dovanų čekiai gali būti parduodami Prekybos vietose, įskaitant ir Internetinę parduotuvę.


2. 4. Dovanų čekiai Pirkėjams išduodami tik sumokėjus pilną Dovanų čekio kainą ir Dovanų čekiams taikomus papildomus mokesčius, nebent Pirkėjas ir Bendrovė susitaria kitaip. Informacija apie Dovanų čekių kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.


2. 5. Ant Dovanų čekio nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Dovanų čekio pavadinimas, Dovanų čekio identifikacijos numeriai (pateikiami skaitmenimis, grafiniais kodais), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Dovanų čekio funkcijas.


2. 6. Ant Dovanų čekio gali būti nurodoma ir/ar įrašoma ši informacija: Dovanų čekio vertė (nominalas), galiojimas, nurodant mėnesiais arba pateikiant pradžios ir pabaigos datas. Jei ši informacija Dovanų čekyje nenurodoma, ją galima nemokamai sužinoti susisiekus su "Auto Moto Parku".


2. 7. Siekdama patenkinti skirtingų Pirkėjų skirtingus poreikius Bendrovė turi teisę sudaryti galimybes Pirkėjams atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės Prekybos vietose mokant grynaisiais, atsiskaityti kortelėmis arba atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės Internetinėje parduotuvėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.


2. 8. Paslaugų užsakymai internetinėje parduotuvėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei Pirkėjai pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio Pirkėjo užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.


2. 9. Bendrovė Internetinėje parduotuvėje Dovanų čekius įsigyjantiems Pirkėjams gali nustatyti Dovanų čekių užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas.


2. 10. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę Pirkėjams pasirinkti skirtingus įsigytų Dovanų čekių pristatymo būdus. Informaciją apie galimus Dovanų čekių pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai, ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.


2. 11. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose Taisyklėse, informuodama apie tai viešai internetinėje parduotuvėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.


2. 12. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus Pirkėjo atžvilgiu, jeigu šis Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.


2. 13. Bendrovė neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar Pirkėjų bei trečiųjų pirkėjų patirtą žalą.


2. 14. Dovanų čekius įsigyti ir naudotis Bendrovės paslaugomis gali visi Pirkėjai, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. Pirkėjai, turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.


2. 15. Atsiskaičius Dovanų čekiu, jis yra paimamas ir negrąžinamas.


2. 16. Vienu Dovanų čekiu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą. Atsiskaičius, Dovanų čekis tampa negaliojančiu.


2. 17. Dovanų čekiu galima atsiskaityti tik už „Auto Moto Parkas“ prekes, paslaugas.


2. 18. Jei perkamų prekių kaina yra didesnė už kortelėje esančią sumą, pirkėjas padengia skirtumą kitais apmokėjimo būdais.


2. 19. Partneris turi teisę atsiskaitant nepriimti Dovanų čekio, jei šis yra sugadintas, t. y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta ar jo trūksta, ar jis yra kitaip pažeistas, ar neįmanoma perskaityti/nuskaityti Dovanų čekio identifikacinio numerio.


2. 20. Jei Dovanų čekis yra sugadintas ir neįmanoma jo identifikuoti, toks Dovanų čekis atgal nepriimamas, pinigai už jį negrąžinami, tokio Dovanų čekio turėtojui neteikiamos papildomos su Dovanų čekių platinimu susijusios paslaugos (dovanų čekio galiojimo pratęsimas, skaidymas, pakeitimas ir kitos paslaugos).


2. 21. Pirkėjo prašymu prekės ar paslaugos pirkimo dokumentai gali būti atspausdinami įsigijimo vietoje arba išsiunčiami pirkėjo nurodytu el. paštu.


2. 22. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.


2. 23. Bendrovė Pirkėjui, įsigijusiam Dovanų čekį el. būdu, jo kopiją pateikia tik pirkimo metu nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas pageidauja gauti Dovanų čekį kitu el. paštu, Bendrovė turi teisę Pirkėjo prašyti papildomų duomenų reikalingų pirkimo identifikavimui (pvz. mokėjimą patvirtinantis dokumentas, prašymo patvirtinimas kvalifikuotu el. parašu ir k t.).

BENDROVĖS IR PIRKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 

3. 1. Bendrovės teisės ir pareigos:


3. 1. 1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių Taisyklių reikalavimų besilaikantiems Pirkėjams.


3. 1. 2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.


3. 1. 3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.


3. 1. 4. Bendrovė taip pat turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.


3. 2. Pirkėjų teisės ir pareigos:


3. 2. 1. Pirkėjai privalo:


3. 2. 1. 1. Tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas paslaugas;


3. 2. 1. 2. Nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;


3. 2. 1. 3. Teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;


3. 2. 1. 4. Įgyvendinti ir vykdyti kitas Pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų nustatytas pareigas.


3. 2. 1. 5. Nuo Dovanų čekio įsigijimo momento Dovanų čekio Pirkėjas yra pats asmeniškai atsakingas už Dovanų čekio saugumą. Dovanų čekio Pirkėjas užtikrina, kad Dovanų čekio identifikaciniai duomenys (Dovanų čekio numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Dovanų čekio identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Dovanų čekį, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Dovanų čekio Pirkėjo interesams). Dovanų čekio Pirkėjas, sužinojęs, kad jo Dovanų čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Dovanų čekiais arba atlikti Dovanų čekio pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Dovanų čekio pardavimo/pateikimo Dovanų čekio Pirkėjui, Bendrovė už Dovanų čekio saugumą nebeatsako.


3.2.1.6. Saugoti pirkimo dokumentą, įrodantį Dovanų čekio įsigijimą, viso dovanų čekio galiojimo laikotarpiu.


3. 2. 2. Pirkėjai turi teisę:


3. 2. 2. 1. Laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;


3. 2. 2. 2. Gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;


3. 2. 2. 3. Naudotis kitomis pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ
 

4. 1. Pirkėjams, pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus, Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.


4. 2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:


4. 2. 1. Atsisakyti suteikti paslaugas;


4. 2. 2. Panaikinti Pirkėjo Dovanų čekių užsakymą arba Dovanų čekius;


4. 2. 3. Kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms pirkėjo duomenis bei kitą susijusią informaciją;


4. 2. 4. Neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo teisę prisijungti prie Internetinės parduotuvės;


4. 2. 5. Panaikinti Pirkėjo registraciją Internetinėje parduotuvėje;


4. 2. 6. Imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.


4. 3. Šių Taisyklių numatytais atvejais Bendrovė, dėl Pirkėjo veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose Taisyklėse numatytų priemonių, neatlygina jokių Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio Pirkėjo ir/ar su juo susijusių Pirkėjų patirtų tiesioginių ir/ar netiesioginių nuostolių.

DOVANŲ ČEKIŲ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO SĄLYGOS IR TVARKA
 

5. 1. Dovanų čekio galiojimo laikas nurodomas aprašymuose prie paslaugos ir ant čekio. Dovanų čekio galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo dienos, t. y. nuo to momento, kai už jį buvo sumokėta šiose Taisyklėse numatyta tvarka, nebent Bendrovė ir Pirkėjas susitaria raštu kitaip.

5. 2. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimo Bendrovėje, nuotoliniu būdu (susisiekęs su Bendrove el. paštu Lukas@AutoMotoParkas.lt).

5. 2. 2. Pratęsti galiojimo terminą galima Dovanų čekiui, kuris yra nesugadintas ir ant jo aiškiai matomas Dovanų čekio brūkšninis kodas.

5. 2. 3. Pratęsti galiojantį Dovanų čekį galima papildomam 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo Dovanų čekio galiojimo pabaigos. Pasibaigus dovanų čekio galiojimui, bet ne vėliau nei per tris mėnesius, Dovanų čekis gali būti patęsiamas papildomam 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui nuo Pirkėjo prašymo datos.

5. 2. 4. Pratęsti Dovanų čekio galiojimo terminą galima tik vieną kartą.

5. 2. 5.  Už kiekvieno Dovanų čekio pratęsimą taikomas pratęsimo mokestis. Pratęsimo mokestis 10 eurų.

5. 3. Prašyme dėl Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Dovanų čekio kodą, Dovanų čekio numerį bei pridėti Dovanų čekio kopiją, kai kreipiamasi dėl pratęsimo nuotoliniu būdu.

5. 4. Pirkėjas Dovanų čekio galiojimo laiko pratęsimo mokestį gali sumokėti grynaisiais, mokėjimo kortele arba atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą pagal Bendrovės pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

5. 5. Nepanaudojus Dovanų čekio per nurodytą galiojimo laikotarpį ar per pratęstą galiojimo laikotarpį Dovanų čekis nekeičiamas ir / ar pinigai negrąžinami. 

DOVANŲ ČEKIO KEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA
 

6.1. Pirkėjai, prieš įsigydami Dovanų čekį, privalo įvertinti visas su Dovanų čekiu susijusias paslaugos teikimo aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant darbo laiku, lokacija ir kitomis paslaugos teikimo sąlygomis.

6.2. Bendrovė pažymi, jog pinigai už Dovanų čekį yra negrąžinami, išskyrus, kai Pirkėjas, įsigijęs Dovanų čekį nuotoliniu būdu (t. y. Bendrovės internetinėje parduotuvėje) atsisako sutarties (t. y. grąžina įsigytą ir nepanaudotą Dovanų čekį) per 14 (keturiolika) dienų nuo Dovanų čekio įsigijimo dienos grąžinti ir atgauti sumokėtą kainą., vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsniu. Pirkėjui panaudojus Dovanų čekį ir gavus Dovanų čekyje nurodytas paslaugas, jis yra jokiais atvejais negrąžinamas.

6.2.1. Jei paslaugas teikiantis Paslaugų teikėjas atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti esminiai paslaugų kriterijai, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl turimo Dovanų čekio pakeitimo į kitą Pirkėjo pasirinktą Dovanų čekį.

6.3. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas gali pateikti nustatytos formos prašymą dėl Dovanų čekio pakeitimo Bendrovės biure, adresu Trakų raj., Onuškio sen., Ponykščių k., LT-21230, nuotoliniu būdu (susisiekęs su Bendrove el. paštu Lukas@AutoMotoParkas.lt).

6.3.1. Dovanų čekiai keičiami nemokamai.

6.3.2. Pirkėjas turi teisę pakeisti tik galiojančius ir nepanaudotus Dovanų čekius.

6.3.3. Dovanų čekis pakeičiamas, jeigu jis yra nesugadintas ir ant jo aiškiai matomas Dovanų čekio unikalus brūkšninis kodas.

6.3.4. Visi Dovanų čekiai gali būti keičiami į kitus Dovanų čekius.

6.4. Galiojantį Dovanų čekį galima keisti nelimituotą kiekį kartų.

6.5. Pirkėjui kreipiantis dėl Dovanų čekio keitimo į firmines Bendrovės parduotuves, Bendrovės biurą, adresu Trakų raj., Onuškio sen., Ponykščių k., LT-21230, nuotoliniu būdu (susisiekiant su Bendrove el. paštu Lukas@AutoMotoParkas.lt), keitimo metu yra išduodamas naujas, Pirkėjo pasirinktas, fizinis arba elektroninis Dovanų čekis.

6.7. Jei keitimas atliekamas Bendrovės biure, adresu Trakų raj., Onuškio sen., Ponykščių k., LT-21230 ar nuotoliniu būdu (susisiekus su Bendrove el. paštu Lukas@AutoMotoParkas.lt), Pirkėjas gali keisti kelis Dovanų čekį į vieną ar kelis Dovanų čekius. Tokiu atveju išlieka trumpiausio Dovanų čekių galiojimo laikas.

6.7.1. Tuo atveju, kai vienas Dovanų čekis yra keičiamas į kitą (-us) pigesnį (-ius) Dovanų (-ius) čekį (-ius) – Dovanų čekių kainų skirtumas nėra grąžinamas.

6.7.2. Tuo atveju, kai vienas Dovanų čekis yra keičiamas į kitą (-us) brangesnį (-us) Dovanų (ius) čekį (-ius), Pirkėjas privalo padengti Dovanų čekių kainų skirtumą.

6.8. Pakeitus Dovanų čekį, jo galiojimo laikas nepasikeičia, o lieka toks pat, kaip ir prieš tai turėto Dovanų čekio.

6.9. Prašyme dėl Dovanų čekio keitimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Dovanų čekio brūkšninį kodą, Dovanų čekio numerį bei pridėti Dovanų čekio kopiją, kai kreipiamasi dėl Dovanų čekio pakeitimo Bendrovės biure, adresu Trakų raj., Onuškio sen., Ponykščių k., LT-21230, nuotoliniu būdu (susisiekęs su Bendrove el. paštu Lukas@AutoMotoParkas.lt) Turi nurodyti Dovanų čekio unikalų brūkšninį kodą ir savo elektroninio pašto adresą bei pridėti Dovanų čekio kopiją.

6.10. Dovanų čekių pakeitimas yra nemokamas.

6.11. Dovanų čekių keitimui nuolaidos nėra taikomos.

6.12. Pasikeitus pramogų/paslaugų kainoms bendrovė turi teisę reikalauti padengti esamą skirtumą. Jeigu dovanos gavėjas nesutinka - jis turimą dovanų kortelę gali panaudoti bet kuriai kitai pasirinktai pramogai, kuri yra tokios pačios arba mažesnės vertės.

TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

7. 1. Bendrovės Internetinės parduotuvės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir/ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Pirkėjai, naudodamiesi Internetine parduotuve, privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis Internetine parduotuve laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, Internetinėje parduotuvėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.


7. 2. Pirkėjams draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje pateiktą informaciją (tekstus, paveikslėlius, prekės ženklus, grafinį Internetinės parduotuvės dizainą, programinį kodą ir kt.) be rašytinio Bendrovės leidimo.


7. 3. Bendrovės naudojami prekiniai ženklai yra registruoti ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į juos. Pirkėjai neturi teisių naudoti Bendrovės prekinių ženklų.


7. 4. Pirkėjai neturi teisės dovanų čekių klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti dovanų čekius ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Pirkėjai, nesuderinę su Bendrove, neturi teisės pardavinėti dovanų čekių. Visos dovanų čekių dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams.


7. 5. Pirkėjas, įsigijęs dovanų čekį iš trečiųjų asmenų, neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl dovanų čekio negaliojimo.


7. 6. Pirkėjams yra taikomi kiti šiose taisyklėse bei Bendrovės Internetinėje parduotuvėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje medžiagoje nurodyti apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

PIRKĖJO ELGESIO REIKALAVIMAI

8. 1. Pirkėjai prieš gaudami/užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis, Dovanų čekių ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti Dovanų čekių, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio Paslaugų teikėjo paslaugomis, nustatytus apribojimus ir/ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, Pirkėjai privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.


8. 2. Pirkėjams, kurie naudojasi Internetine parduotuve, draudžiama:


8. 2. 1. Be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti Internetinėje parduotuvėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;


8. 2. 2. Naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą Dovanų čekių užsakymams apdoroti ar talpinti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje;


8. 2. 3. Naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam Internetinės parduotuvės veikimui;


8. 2. 4. Atlikti bet kokius veiksmus, kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Interneto parduotuvei;


8. 2. 5. Prisijungti, paleisti iš naujo Internetinės parduotuvės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.


8. 3. Pirkėjai naudojasi Internetine parduotuve savo rizika. Pirkėjai yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir/ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis Internetine parduotuve, nekils jokių trukdžių ar problemų.


8. 4. Visais atvejais gaudamas/kreipdamasis dėl/užsakydamas paslaugas Pirkėjas turi elgtis protingai, sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

8. 5. Pirkėjas yra atsakingas už savo turimo Dovanų čekio saugumą. "Auto Moto Parkas" neatsako, jei Dovanų čekis buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą ir juo nebegalima pasinaudoti.

NETEISMINIŲ GINČŲ SPRENDIMAS
 

9. 1. Savo pretenzijas / reikalavimus dėl „Auto Moto Parkas“ (UAB Perlukas) suteiktų paslaugų ar įsigytos produkcijos Klientas gali pateikti tiesiogiai Bendrovei „UAB Perlukas“:

9. 1. 1. El. paštu Lukas@AutoMotoParkas.lt;

9. 1. 2. Registruotu laišku, siunčiant adresu Trakų raj., Onuškio sen., Ponykščių k., LT-21230;

9. 1. 3. Atvykus į Bendrovę adresu: Trakų raj., Onuškio sen., Ponykščių k., LT-2123.

9. 2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu UAB „Perlukas“ atsakymu dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:

9. 2.1. El. paštu tarnyba@vvtat.lt;

9. 2.2. Užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/;

9. 2.3. Atvykus į tarnybą adresu: Vilniaus g. 25, Vilnius.

9.3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.

bottom of page